Telephone area codes

Area codes
011
Riyadh
Dawadmi, Sajir, Artawi, Arja, Bijadiyah, Faydah, Nifi, Qurayn
Shaqra, Marat, Ushayqir, Qasab
Hurayamala, Uyaynah
Rimah
Quwayiyah, Jilah, Rayn, Muhhayriqah, Halaban, Al Ruwaydah, Al Khasirah
Durma, Muzahimiyah, Jow, Ghatghat, Al Jufayr
Afif
Al Kharj, Sahnah, Dilam
Hawtat Bani Tamim, Hariq
Layla
Sulayil, Tamarh, Khamasin, Nowayimah
012
Jeddah
Makkah, Jumum, Sharayi Al Mujahidin
Taif, Al Qoray, Sahan Bani Saad, Yelamlam, Hadad Bani Malik, Ushayrah
Muwayah, Zalim, Al Dafinah
Khurmah, Turabah, Ranyah, Al Amlah
013
Dammam, Khobar, Dahran, Seihat, Qatif, Safwa, Ras Tanurah, Traut, Thoqbah, Rahimah
Nairiyah, Khafji, Sarar, Qariyat Al Ulya, Ma’aqala, Nita
Jubail
Hafer Al Baten, Ruqi, Quaysmah, King Khalid City
Abqaiq, Ain Dar, Urayirah
Hofuf, Salwa, Uqayr, Ahsa, Harad, Khurais
014
Madinah, Al Mulayleeh
Arar, Turayf, Judaidah
Sakaka, Domat Al Jandal, Nabk Abu Qasr, Qara, Tabarjal
Qurayat, Isawiyah, Haditha, Kaf, Qaraqir, Hadraj, Maabiyah
Tabuk, Haql, Hallet Amar, Uyaynah, Talaah, Badiah, Fajr, Akhadar, Qalibah
Umluj, Wajh
Duba, Bada, Shaqrah, Sharaf, Shawq
Tayma, Al Jabawiyah
Al Ula
Khaybar, Al Silsilah
Badr Hunayn, Al Musayjid, Al Wasitah, Al Rayyan, Al Akhal, Al Rayyis
Hanakiyah, Mahd Al Dahab, Al Suwaydrah, Al Hisu
Rafha, Duwayd, Uwayqilah, Maaniyah, Lawqah, Linah, Shuabat Nisab, Nisab, Um Ruhaymah, Samah, Samudah
Yanbu, Al Ayiss
016
Buraydah, Unayzah, Badaya, Al Rass, Riyadh Al Khabrah, Al Bukayriyah
Al Miznab, Uyun Al Jiwa, Al Safra, Al Shihiyah, Shamasiyah
Ain Bin Fuhayd
Subayh, Uqalat As Suqur, Dulaymiyah
Dukhnah
Baqa
Hail, Jubbah
Hayit, Shamli
Al Majma'ah, Al Zilfi, Al Ghat, Thumair, Hawtat Sudair, Thadiq, Rawdat Sudair, Al Artawiyah, Jalajil
017
Lith, Qunfudah
Biljurashi, Hamir, Baha, Bani Dhabyan, Atawlah Mandaq
Abha, Khamis Mushait, Usran, Rownah, Ahad Rofiydah, Sorat Abidah Dharan Al Janoub
Bisha, Sabt Al Alaya
Al Nimas, Al Sarh, Tanumah, Balasmar, Barik
Jizan, Tuwal, Abu Arish, Sabya, Samitah, Baysh, Suq Al Ahad, Damad, Darb
Najran, Al Arissah, Al Faysaliyah
Sharorah